Logo CPP Szczecin
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinieul. A. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, REGON 000703109
numer telefonu: 91 506 54 60, e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl
CPP BIP
Budynek CPP
Witamy na stronie
Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego
w Szczecinie

Witam Państwa na stronie naszej poradni.


W miłej i profesjonalnej atmosferze, z należytą troską pochylimy się nad każdym Państwa problemem.
We wszystkich gabinetach znajdą Państwo
i Państwa dzieci szacunek, zrozumienie, dyskrecję
oraz niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
W imieniu wszystkich pracowników
serdecznie zapraszam

Bogusława Patalan
dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego
w SzczecinieWAŻNE!
W poradni nie wykonuje się kserokopii składanych dokumentów. Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy przynieść do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia lub/i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz innych opinii wydawanych przez poradnię.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, numer telefonu: 915065460, adres e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 918522093 lub adresem e-mail: iod@spnt.pl. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) i Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań poradni. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym na mocy odrębnych ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Pana/Pani/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 © 2011-2020 CPP Szczecin