Logo CPP Szczecin
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie



ul. A. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, REGON 000703109
numer telefonu: 91 506 54 60, e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl
CPP Szczecin
Budynek CPP
Witamy na stronie Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie

Witam Państwa na stronie naszej poradni.


W miłej i profesjonalnej atmosferze, z należytą troską pochylimy się nad każdym Państwa problemem. We wszystkich gabinetach znajdą Państwo
i Państwa dzieci szacunek, zrozumienie, dyskrecję oraz niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.




W imieniu wszystkich pracowników
serdecznie zapraszam

Bogusława Patalan
dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie


Szanowni Państwo!

Informujemy, że Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie wznowiło działalność w nowej siedzibie przy
ul. A. Mickiewicza 23.
Tymczasowe wejście do poradni jest od strony stacji krwiodawstwa. Do poradni można dojechać tramwajami linii nr 1 (przystanek Felczaka) i nr 5, 7, 9 (przystanek Wawrzyniaka).

W nowej siedzibie poradni zmieniły się numery telefonów. Aktualny numer telefonu do sekretariatu to: 91 506 54 60, natomiast nowe numery telefonów do pracowników merytorycznych poradni znajdziecie Państwo w zakładce Wykaz telefonów

Pracownicy merytoryczni poradni od 12.03.2018 r. do odwołania będą Państwa przyjmować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.
Sekretariat będzie dla Państwa czynny do odwołania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego
Specjaliści Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie w czasie trwania dyżuru poradni (od 6 do 10 sierpnia 2018 r. od 9.00 do 10.30) proponują zajęcia dla uczniów w ramach autorskiego programu profilaktyki uniwersalnej „Bezpieczne wakacje. Nie biorę.”. Program jest oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. „Bezpieczne wakacje. Nie biorę”
jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów od 8 do 13 roku życia.
bezpieczne wakacje karta zgłoszenia
Podczas wakacji od 16 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. ustala się przerwy w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w Szczecinie. W tym czasie poradnie będą pełniły dyżury według następującego harmonogramu: harmonogram dyżur 2018
WAŻNE!
W poradni nie wykonuje się kserokopii składanych dokumentów. Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy przynieść do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia lub/i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz innych opinii wydawanych przez poradnię.
Wykaz dokumentów dołączanych do wniosków


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, numer telefonu: 915065460, adres mail: cpp@miasto.szczecin.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 918522093 lub adresem email iod@spnt.pl Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym na mocy odrębnych ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 © 2011-2018 CPP Szczecin