Logo CPP Szczecin
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinieul. A. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, REGON 000703109
numer telefonu: 91 506 54 60, e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl
CPP BIP
Budynek CPP
Witamy na stronie
Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego
w Szczecinie

Witam Państwa na stronie naszej poradni.


W miłej i profesjonalnej atmosferze, z należytą troską pochylimy się nad każdym Państwa problemem.
We wszystkich gabinetach znajdą Państwo
i Państwa dzieci szacunek, zrozumienie, dyskrecję
oraz niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
W imieniu wszystkich pracowników
serdecznie zapraszam

Bogusława Patalan
dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego
w Szczecinie
UWAGA!


Sekretariat poradni od 8 września 2020 r. do odwołania będzie czynny w godzinach od 7.00 do 16.00.
WAŻNE!
W poradni nie wykonuje się kserokopii składanych dokumentów. Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy przynieść do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia lub/i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz innych opinii wydawanych przez poradnię.

Jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?
Konieczna jest rozmowa rodziców z dzieckiem o wizycie w poradni. Dziecko powinno wiedzieć, że w poradni uzyska pomoc, powinno mieć pozytywne nastawienie do badań, które nie mogą być przedstawiane przez dorosłych jako sytuacja stresująca. Złe nastawienie do badań będzie miało niekorzystny wpływ na wyniki diagnozy.
W dniu diagnozy dziecko powinno być zdrowe. Złe samopoczucie dziecka, ból głowy, katar lub inne objawy złego stanu psychofizycznego wykluczają badanie.
Dziecko powinno być wypoczęte i wyspane, po lekkim posiłku, z przygotowaną kanapką i napojem. W trakcie badania przewidziana jest przerwa. Złe samopoczucie, brak snu, uczucie głodu, pragnienia będą miały niekorzystny wpływ na wyniki badań.
Jeśli dziecko korzysta z okularów, aparatu słuchowego, protez lub innych urządzeń korekcyjnych, powinno je mieć ze sobą. Dziecko porozumiewające się alternatywnymi metodami komunikacji (AAC) powinno mieć podczas badania swój komunikator. Ich brak będzie miał niekorzystny wpływ na wyniki diagnozy lub uniemożliwi jej przeprowadzenie.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, numer telefonu: 915065460, adres e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 918522093 lub adresem e-mail: iod@spnt.pl. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) i Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań poradni. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym na mocy odrębnych ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Pana/Pani/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 © 2011-2020 CPP Szczecin