Logo CPP Szczecin
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinieul. Łaziebna 6, 70-557 Szczecin, REGON 000703109
centrala 91 4418120, fax 91 4883512 e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl
CPP Szczecin
Budynek CPP
Witamy na stronie Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w SzczecinieWitam Państwa na stronie naszej poradni.


W miłej i profesjonalnej atmosferze, z należytą troską pochylimy się nad każdym Państwa problemem. We wszystkich gabinetach znajdą Państwo
i Państwa dzieci szacunek, zrozumienie, dyskrecję oraz niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
W imieniu wszystkich pracowników
serdecznie zapraszam

Bogusława Patalan
dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie


Do zadań CPP należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się.

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi.

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej,

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołachi oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji, przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli,

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

15) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy udział w spotkaniach zespołów, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

CPP realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie,

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia,

5) prowadzenie mediacji,

6) interwencję kryzysową,

7) działalność profilaktyczną,

8) poradnictwo,

9) konsultacje,

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

CPP udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.


 © 2011-2017 CPP Szczecin